Exhibition Opening

artspace-aotearoa.nz

Oku hounga ia a e Artspace Aotearoa ke fakaha a e "Koloa: Fafine, ‘Aati, Mo e Tekinolosia / Women, Art, and Technology. Ko e tu'o tolu eni e fakaha ngaahi Koloa ni; 'Oku fakamamafa pea e katonga'i, e mahuinga pea mo e laukau 'aki etau Koloa FakaTonga a ha'a Fafine, ngaue fakamea'a , ngaahi founga motu'a, mo e fakakoloa aki etau ngaahi katoanga fakafonua

Artspace Aotearoa is proud to present the third international iteration of Koloa: Fafine, ‘Aati, Mo e Tekinolosia / Women, Art, and Technology; an exhibition that centres on the significance of the female artistic lineage of Tongan koloa, to generate a transformative-context in which female Indigenous practises are a pivotal cultural force.

You are invited to the celebration of the opening for the upcoming exhibition Koloa: Fafine, ‘Aati, Mo e Tekinolosia / Women, Art, and Technology.

Price

  • Free

Date

  • Sat 14 Nov

Time

  • 11:00 am — 4:00 pm

Address

  • Ground Floor, 292 Karangahape Road
  • Newton, Auckland